Agenda foto en video activiteiten

Vrijdag, 11 Juni 2021
Contact Bestuur HCC!fotovideo

In 2020 is onze Algemene Ledenvergadering (ALV) door de Corona crisis niet doorgegaan en dit jaar hebben we nog steeds te maken met deze crisis.  Daarom hebben we besloten om de ALV 2021 ‘digitaal’ te houden.  Hoe gaan we dit doen? Van 4 t/m 13 juni 2021 staat er een presentatie, opgemaakt in PowerPoint, op onze website (achter de inlog en dus alléén toegankelijk voor HCC-leden).

Als u deze presentatie volgt komt u alle onderwerpen die op de agenda staan tegen. Bij sommige onderwerpen wordt u doorverwezen naar een document, behorende bij de ALV 2021, op de website. Op de sheet staat dan een link weergegeven.

Ook kunt u vragen stellen aan het bestuur middels een vragenformulier en heeft u de gelegenheid om, indien nodig, te stemmen. Bijvoorbeeld over de  bestuursverkiezing, enz, middels een stembiljet. In de volgende nieuwsbrief komen we daar nog op terug.

Het bestuur is bezig om e.e.a. voor te bereiden om het allemaal goed te kunnen laten verlopen.
Agenda 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda en benoeming stemcommissie
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring Verslag Algemene Ledenvergadering Interessegroep HCC!fotovideo, 2019
 6. Jaarverslag 2019 en 2020
 7. Financieel verslag 2019 en 2020
 8. Begroting 2021
 9. Verkiezing bestuur
 10. Doel HCC!fotovideo 2021
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aftredend en niet herkiesbaar zijn
Dhr. Kees van Bergen 
Dhr. Dick Elzinga

Bestuur heeft een aantal vacatures

Gezien het aantal vacatures zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse in een functie bij een leuke en bloeiende club, meld u dan aan.

Locatie Online - webinar
http://wij.hcc.nl/fotovideo

HCC Jitsi

HCC webinar - Jitsi video conference call.

Om in deze tijd zonder live bijeenkomsten toch contact met elkaar te kunnen houden en presentaties te kunnen geven, heeft HCC een webinar-omgeving ingericht. Het Jitsi-platform dat hiervoor wordt gebruikt, is opensource en gebruiksvriendelijk. Je kunt als HCC-lid direct deelnemen.